Kategorie Agregaty prądotwórcze

Agregaty prądotwórcze – podstawowe informacje

agregat pradotworczy informacje

Zespół prądotwórczy (agregat prądotwórczy) jest to samodzielne źródło prądu składające się z prądnicy synchronicznej i z napędzającego silnika spalinowego, ustawionych na wspólnej ramie.

W podstawowej klasyfikacji urządzeń prądotwórczych można wyróżnić:

 1. Zespoły prądotwórcze: przenośne lub przewoźne
 2. Zespoły prądotwórcze stacjonwarne: otwarte lub zamknięte
 3. Agregaty prądotwórcze benzynowe: jednofazowe i trójfazowe
 4. Agregaty prądotwórcze z silnikiem Diesla: jednofazowe i trójfazowe
 5. Zespoły prądotwórcze gazowe: otwarte i wyciszone

Spalinowe zespoły prądotwórcze ze względu na uzyskiwane parametry znajdują szerokie zastosowanie jako stałe lub awaryjne źródła energii elektrycznej wszędzie tam, gdzie nie ma stałych źródeł zasilania albo mogą wystąpić przerwy w jej dostawie.

Podstawie parametry agregatów prądotwórczych.

Do podstawowych parametrów charakteryzujących zespoły prądotwórcze należą:

Parametry elektryczne agregatu:

 • Typ prądnicy,
 • Producent prądnicy,
 • Napięcie-częstotliwość,
 • Moc maks. Zespołu,
 • Współczynnik mocy cos fi,
 • Natężenie max,
 • Stopień ochrony

Parametry spalinowego układu napędowego:

 • Typ silnika
 • Producent silnika
 • Model silnika
 • Pojemność skokowa / moc maksymalna
 • Paliwo
 • Pojemność zbiornika paliwa
 • Zużycie 1/h 100% objętości
 • Rozruch

Inne parametry:

 • Wymiary
 • Ciężar
 • Ciśnienie akustyczne
 • Moc akustyczna
 • Wyposażenie standardowe
 • Wyposażenie opcjonalne

Z uwagi na zróżnicowane wymagania dotyczące parametrów elektrycznych odbiorników rozróżnia się cztery klasy wymagań eksploatacyjnych zespołów prądotwórczych przedstawionych w tabeli poniżej.

Klasy wymagań eksploatacyjnych zespołów prądotwórczych

Klasa Opis
G1 Zasilanie odbiorników o wymaganiach dotyczących określenie tylko parametrów podstawowych: napięcia i częstotliwości (oświetlenie, urządzenia grzejne); nie nadające się do zasilania rezerwowego
G2 Zasilanie odbiorników w wymaganiach dotyczących charakterystyk napięciowych prądnic zbliżonych do normalnych warunków zasilania z sieci sztywnej. Dopuszcza się chwilowe odchylenia napięcia i częstotliwości w następstwie zmiany obciążenia (systemy oświetleniowe, pompy wentylatory, podnośniki)
G3 Zasilanie odbiorników o podwyższonych wymaganiach dotyczących charakterystyk częstotliwości i napięcia oraz stopnia odkształcenia (telekomunikacja, odbiorniki ze sterownikami tyrystorowymi)
G4 Zasilania odbiorników o wysokich, indywidualnych wymaganiach dotyczących charakterystyk częstotliwości i napięcia oraz stopnia odkształcenia (systemy komputerowe i inne urządzenia elektryczne)

 

Agregaty prądotwórcze powinny być odpowiednio zabezpieczone w celu ochrony pracowników przed:

 • Ryzykiem pożaru, przegrzania lub uwolnienia się gazu, pyłu, płynu oraz innych substancji wytwarzanych, używanych lub magazynowanych w maszynach,
 • Ryzykiem wybuchu urządzenia lub substancji wytwarzanych, używanych albo zmagazynowanych w maszynach,
 • Zagrożeniami wynikającymi z bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z energią elektryczną.

Podstawową formę zabezpieczenia przed ewentualnym zagrożeniami wynikającymi z użytkowania zespołów prądotwórczych stanowi aparatura kontrolno-pomiarowa. Aparatura oprócz nadzorowania parametrów agregatu prądotwórczego powinna również kontrolować właściwości silnika i prądnicy.

Każdy agregat prądotwórczy, a zwłaszcza prądnica, powinien posiadać oznaczenia stopnia ochrony. Jest to informacja niezbędna, by właściwie i bezpiecznie zaplanować warunki eksploatacji urządzenia.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się na co zwrócić uwagę wybierając agregat prądotwórczy lub jak bezpiecznie użytkować taki agregat, to zapraszamy to zadawania pytań naszym pracownikom zatrudnionych w Kielcach. Pozostają oni do dyspozycji Klientów.

Kategorie Agregaty prądotwórcze

Jak bezpiecznie użytkować agregat prądotwórczy

Bezpieczne używanie agregatu prądotwórczego

BHP przy obsłudze agregatu prądotwórczego.

Agregaty prądotwórcze są powszechnie stosowane przez gospodarstwa rolne, straż pożarną, zakłady energetyczne oraz inne ośrodki wymagające niezależnego źródła energii elektrycznej. Agregaty mogą być przenośne, montowane na przyczepach, zabudowane i stacjonarne. Dzięki dostępowi do różnych rozwiązań technicznych agregatów, różnych mocy znamionowych i różnych zastosowań bardzo ważna jest prawidłowa i bezpieczna obsługa agregatu. Aby agregat działał poprawnie wymagane jest obsługa  przez świadomego operatora. Na rynku świętokrzyskim oferujemy obsługę agregatów prądotwórczych od wielu lat, a nasze doświadczenie pozwoliło zebrać kilkanaście zasad bezpiecznej pracy agregatów prądowych.

 • Agregaty prądotwórcze mogą być obsługiwane tylko przez wyznaczone osoby uprawnione do obsługi generatorów elektryczności.
 • W czasie czynności przygotowawczych do uruchomienia agregatu należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać przepisy BHP i P.POŻ.
 • Należy zwracać uwagę, by nigdy nie umieszczać na agregatach żadnych przedmiotów: kluczy, narządzi, płynów.
 • Przed uruchomieniem agregatu należy sprawdzić czy nie jest on ustawiony w miejscu gdzie są porozlewane płyny: woda – grozi porażeniem, paliwo – grozi wybuchem.
 • Przed uruchomieniem agregatu należy sprawdzić kierunek w jakim wyrzucane będą spaliny. Odległość wylotu tłumika od starych przeszkód (np. ścian) na otwartej przestrzeni powinna wynosić minimum 1,5 m.
 • Tankowanie zbiornika paliwem winno odbywać się tylko wówczas gdy agregat jest wyłączony, ustawiony na poziomym podłożu (± 5%) z dala od źródeł ognia, wysokiej temperatury i ulatniających się wybuchowych oparów farb, lakierów czy gazów technicznych.
 • Należy pamiętać, by przed tankowaniem zadbać o odprowadzenie ładunków elektrostatycznych do ziemi. W tym celu należy zapewnić dobry kontakt zespołu z ziemią, a przed tankowaniem ustawić kanister na ziemi.
 • Nie wolno bezpośrednio tankować agregatów prądotwórczych w czasie pracy!
 • W czasie tankowania agregatu z kanistra należy stosować specjalny lejek z sitkiem uniemożliwiającym przedostanie się do zbiornika paliwa zanieczyszczeń mechanicznych.
 • W trakcie uruchamiania agregatu prądotwórczego należy upewnić się, czy w bezpośredniej odległości (z tylu operatora) nie znajdują się inne osoby narażone na uderzenie łokciem (dotyczy agregatów uruchamianych ręcznie).
 • W trakcie pracy silnik tłumik jak i prądnica osiągają wysoką temperaturę, dotkniecie grozi oparzeniem.
 • Uwaga spaliny są trujące! Bezwzględnie zabrania się używania agregatu w pomieszczeniach zamkniętych i słabo wentylowanych. Gazy spalinowe zawierają silnie trujący gaz: bezwonny tlenek węgla (CO), którego wdychanie grozi poważną chorobą lub śmiercią! Tlenek węgla jest gazem lżejszym od powietrza, więc należy zwrócić uwagę, by spaliny nie zatruwały osób znajdujących się powyżej miejsca pracy agregatu prądotwórczego.
 • Stosując metalowe przewody oprowadzające spaliny, należy zachować szczególną ostrożność. Przewód taki osiąga bardzo wysoką temperaturę, więc należy sprawdzić, czy nie ma on kontaktu z materiałami palnymi, bądź na takie nie jest skierowany.
 • Nie wolno stosować agregatu w bezpośrednim kontakcie ze źródłami ciepła oraz ognia –  grozi to pożarem lub eksplozja.
 • Podłączenie odbiorników niezgodne z ich instrukcja obsługi stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia użytkowników oraz urządzeń odbiorczych.
 • Przy długotrwałej pracy w pobliżu agregatu prądotwórczego należy stosować sprzęt ochrony – tłumiący hałas.
 • Zawsze należy zabezpieczać agregat przed poślizgiem przewróceniem się lub upadkiem, szczególnie podczas pracy i transportu.
 • Zabrania się podwieszania agregatów (dotyczy to wszystkich typów) za podzespoły lub elementy osprzętu.
 • Zawsze należy pilnować, by do agregatów prądotwórczych nie miały dostępu osoby niepowołane, a w szczególności dzieci!

 

Mimo, że na pierwszy rzut oka agregat prądotwórczy wygląda na urządzenie proste w obsłudze, to wymaga technicznej wiedzy i doświadczenia, aby sprzęt pracował poprawnie przez wiele lat. Jeśli masz wątpliwość nt. bezpiecznego użytkowania agregatu prądotwórczego zapraszamy do kontaktu z firmą ENER-TECH.

Kategorie Agregaty prądotwórcze

Jak działa automatyka SZR w agregacie prądotwórczym?

Automatyka SZR

Automatyka SZR (samoczynnego załączenia rezerwy) służy do automatycznego przełączenia źródeł zasilania prądem elektrycznym z podstawowego na rezerwowe.

Automatyka SZR pracuje w trybie ciągłym w obie strony. Oznacza to, że układ bez przerwy zbiera potrzebne informacje z sieci i z zespołu prądotwórczego, przetwarza je na impulsy i przesyła (przetworzone przez siebie) na zespół, sterując jego pracą.

Po przełączeniu w tryb pracy automatycznej, automatyka czuwa nad poprawnością parametrów dochodzącego napięcia z sieci energetycznej do przyłączonych do agregatu odbiorników. W przypadku stwierdzenia przez automatykę nieprawidłowości parametrów prądu na dowolnej fazie lub zaniku napięcia na jakiekolwiek z faz po określonym czasie  (na ogół ok. 3 sekundach – wartości programowalne) następuje rozłączenie stycznika sieci i automatycznie rozpoczęta zostaje procedura uruchamiania zespołu prądotwórczego. Po ustabilizowaniu pracy zespołu i dalszej nieobecności napięcia w sieci energetycznej po określonej zwłoce czasowej nastąpi załączenie stycznika generatora. Zwłoka czasowa ma zapobiec ewentualnemu „zderzeniu” się faz w przypadku nagłego powrotu napięcia w sieci. Po powrocie napięcia w sieci energetycznej rozpocznie się procedura odłączania napięcia ze stycznika generatora i powrót do załączenia stycznika sieci energetycznej. Silnik pracuje nadal przez określony czas „na wszelki wypadek”, gdyby ponownie nastąpić miał zanik lub spadek napięcia z sieci, a także w celu wychłodzenia generatora. Po zakończeniu pracy system przechodzi w stan czuwania.

Umiejscowienie układu automatyki SZR w systemie zasilania zaprezentowano poniżej.

Wymagania stawiane układom automatyki SZR

Skuteczność działania urządzeń SZR zależna jest od spełnienia podstawowych wymagań:

 • działanie urządzeń SZR powinno następować w przypadku awaryjnego zaniku napięcia na szynach zbiorczych rezerwowanych, spowodowanego dowolną przyczyną,
 • działanie SZR powinno być jednokrotne, brak możliwości ponownego załączania źródła rezerwowego na ewentualne trwałe zwarcie na szynach rezerwowanych,
 • wartość napięcia źródła rezerwowego powinna być wyższa od minimalnej wartości, dla której jest możliwy samorozruch silników,
 • czas działania SZR powinien być odpowiednio krótki, aby zapewnić samorozruch silników z możliwie małym udarem prądu. Dobór czasu powinien być także skoordynowany z czasami działania zabezpieczeń urządzeń zasilających i odbiorczych, aby wyeliminować zbędne przełączanie zasilania,
 • załączenie wyłącznika źródła rezerwowego powinno nastąpić dopiero po stwierdzeniu stanu otwarcia wyłącznika źródła podstawowego. Jest to konieczne w celu uniknięcia włączenia źródła rezerwowego na zwarcie w obszarze źródła podstawowego oraz dla uniemożliwienia zasilania przez źródło rezerwowe drogą okólną odbiorów przyłączonych do źródła podstawowego i odciętych od normalnego zasilania.
Kategorie Bez kategorii

Agregaty prądotwórcze 6-250kVA – Wynajem w najlepszych cenach

agregaty prądotwórcze na wynajem Kielce

 

Miło nam poinformować iż wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów rozszerzyliśmy nasze usługi o wynajem agregatów prądotwórczych.

Podstawową rolą naszych urządzeń jest zapewnienie urządzenia zastępczego na czas napraw.

Klient który nie może sobie pozwolić na przestój maszyny może liczyć na serwisanta który oprócz przyjazdu w celach serwisowych podstawi urządzenie zastępcze tak by do minimum skrócić czas przestoju.

W przypadku firm w których agregat pełni rolę głównego zasilania, każda minuta generuje kolosalne straty. Podpisując umowę z nami jest pewność iż klient nie będzie pozostawiony samemu sobie.

Dodatkowo istnieje możliwość niezależnego wynajęcia urządzenia z obsługą lub bez.

Dotyczy to planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej, nasi serwisanci zjawią się o określonej porze, sami podepną urządzenie, oraz będą w gotowości przez cały okres trwania wynajmu .

Dysponujemy urządzeniami mobilnymi od 6 do 250kVA

Zapewniamy również kable do obsługi wynajmu.

Zaprawszamy do skorzystania z naszej oferty