Kategorie Agregaty prądotwórcze

Instalacja stacjonarnych agregatów prądotwórczych

instalacja agregatu prądotwórczego

Agregaty prądotwórcze stacjonarne stanowią rezerwowe źródło zasilania w przypadku zaniku napięcia z sieci energetyki zawodowej. Agregaty prądotwórcze stacjonarne montowane są na fundamentach w pomieszczeniach zamkniętych. Instaluje się je między innymi w szpitalach, centrach telekomunikacyjnych, stacjach uzdatniania wody, ciepłowniach, zakładach produkcyjnych wymagających ciągłości zasilania, itp.

Agregaty stacjonarne wyposażone są zwykle w samoczynne urządzenia rozruchowe uruchamiające zespół w chwili zaniku napięcia w sieci podstawowego zasilania z energetyki zawodowej i zatrzymujące zespół po powtórnym pojawieniu się napięcia.

Zespołu prądotwórczego nie wolno podłączać bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej. Połączenie zespołu do instalacji elektroenergetycznej budynku musi wykonać elektryk posiadający odpowiednie kwalifikacje na podstawie warunków wydanych przez właściwy Rejon Energetyczny.

Zespół należy uziemić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sieć zasilającą należy wyposażyć w odpowiednie zabezpieczenie nadmiaroprądowe oraz w ochronę przeciwprzepięciową, zgodnie z zaleceniami stosownych norm. Po dokonaniu podłączenia wykonać pomiary instalacji elektrycznej (rezystancja izolacji instalacji, pomiar uziemiania).

Przyjęcie zespołu prądotwórczego do eksploatacji może nastąpić po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prób i pomiarów. Jeżeli zespół przewidziany jest do rezerwowego zasilania urządzeń zasilanych ze wspólnej sieci energetyki zawodowej, w przyjęciu do eksploatacji powinien uczestniczyć jej przedstawiciel.

Zespół prądotwórczy o napięciu 0,4 V lub wyższym przed przyjęciem do eksploatacji powinien być  poddany ruchowi próbnemu na warunkach określonych w dokumentacji fabrycznej.

Dla zespołu prądotwórczego o mocy 32 kVA lub większej powinien być opracowany program pracy uwzględniający:

 • Układ połączeń sieci dla ruchu w warunkach normalnych i przy zakłóceniach,
 • Sposób przyłączania do wspólnej sieci, synchronizację z siecią i inne warunki zasilania określonych odbiorników,
 • Charakterystykę zasilanych odbiorników i wymagane przez nie wartości napięć oraz zakres częstotliwości,
 • Moc przewidywaną do dostarczania z zespołu prądotwórczego,
 • Warunki uruchamiania i przewidywany czas pracy agregatu,
 • Wielkość zapasu paliwa i oleju,
 • Wymagania w zakresie oszczędności paliw i energii.

Program pracy zespołu prądotwórczego należy opracować nie rzadziej niż raz na trzy lata. Prowadzenie ruchu zespołu prądotwórczego powinno być rejestrowane w dzienniku operacyjnym. Szczegółowy zakres i formy rejestracji określa instrukcja eksploatacyjna.

Instalacja zewnętrzna agregatu prądotwórczego

Przy uzgadnianiu miejsca instalacji zewnętrznej zespołu prądotwórczego należy brać pod uwagę:

 • Powierzchnię posadowienia – należy zapewnić min. 1,5 m wolnej przestrzeni wokół zespołu prądotwórczego dla bezpieczeństwa i bezproblemowej obsługi zespołu prądotwórczego,
 • Nie należy wykonywać instalacji pod drzewami lub materiałami łatwo palnymi,
 • Należy wybrać taką odległość instalacji od budynku, aby hałas nie przeszkadzał mieszkańcom,
 • Zespół prądotwórczy w oczekiwaniu na instalację musi być przechowywany na wypoziomowanym, utwardzonym podłożu,
 • Zespół prądotwórczy musi być posadowiony na wypoziomowanej, jednolitej płycie fundamentowej lub na wypoziomowanym, specjalnie przygotowanym fundamencie (dla instalacji stałej),
 • Przytwierdzenie zespołu prądotwórczego do płyty fundamentowej/fundamentu musi odbyć się w przeznaczonych do tego celu miejscach w podstawie obudowy (w ramie zespołu prądotwórczego przygotowano miejsca wkręcania poziomych śrub mocujących kątownik; część pozioma kątownika służy do przeprowadzenia kołków rozporowych; kotwienie należy wykonać po posadowieniu zespołu prądotwórczego – nie jest wymagany montaż żadnych elementów mocujących na etapie wykonania płyty fundamentowej/fundamentu),
 • Należy przewidzieć ułożenie w wykopie (tunel/osłon, itp.) dla drogi kablowej pomiędzy zespołem prądotwórczym a rozdzielnicą, w której będzie odbywać się załączenie zespołu prądotwórczego do pracy z odbiornikami.

Wymagania stawiane instalacji wewnętrznej dla agregatu prądotwórczego

Agregat prądotwórczy należy zainstalować oraz eksploatować w pomieszczeniu:

 • Ze sprawnie działającą wentylacją (w przypadku rozszczelnienia się instalacji wylotu spalin występuje niebezpieczeństwo zatrucia tlenkiem węgla oraz szkodliwe działanie spalin na organizm ludzki),
 • Zabezpieczonym przed dostępem do osób postronnych, dzieci, zwierząt,
 • Właściwie oświetlonym, suchym i czystym,
 • Wyposażonym we właściwy sprzęt gaśniczy,
 • Wyposażony w czerpnię oraz wyrzutnię powietrza (ich usytuowanie oraz wymiary zawarte są w wytycznych zabudowy),
 • O wymiarach umożliwiających dostęp obsługi do zespołu prądotwórczego z każdej strony (wymiary podane w wytycznych zabudowy),
 • Gdzie nie występują materiały i gazy wybuchowe.

Przy uzgadnianiu miejsca instalacji wewnętrznej agregatu prądotwórczego należy brać pod uwagę:

 • Gabaryty agregatu prądotwórczego, oraz otworów drzwiowych/bram umożliwiających wprowadzenie zespołu prądotwórczego do pomieszczenia,
 • Powierzchnię posadowienia – należy zapewnić min. 1,5 m wolnej przestrzeni wokół zespołu prądotwórczego dla bezproblemowej obsługi zespołu prądotwórczego otwartego oraz w przypadku zespołu prądotwórczego zabudowanego min. Szerokość drzwi z każdej strony,
 • Należy wykonać taką wentylację, aby hałas nie przeszkadzał innym użytkownikom budynku i w przestrzeni wokół wlotów i wylotów powietrza na zewnątrz,
 • Zespół prądotwórczy musi być posadowiony na jednolitej płycie fundamentowej z wykonaną dylatacją wokół płyty, aby drgania nie przenosiły się na resztę budynku,
 • Przytwierdzenie zespołu prądotwórczego do płyty fundamentowej musi odbyć się w przeznaczonych do tego celu miejscach w podstawie ramy,

Należy przewidzieć ułożenie drogi kablowej pomiędzy zespołem prądotwórczym a rozdzielnicą, w której będzie odbywać się załączenie zespołu prądotwórczego do pracy z odbiorami.

Kategorie Agregaty prądotwórcze

Jak dobrać zespół prądotwórczy do obciążenia?

jak dobrać agregat prądotwórczy

Dobór agregatu prądotwórczego jednofazowego

Przy dobrze jednofazowego zespołu prądotwórczego, w zależności od ilości i rodzaju zasilanych urządzeń oraz na podstawie okresowego pomiaru energii elektrycznej, należy ustalić tzw. Współczynnik równoczesności, który pozwoli określić zapotrzebowanie mocy w stosunku do mocy zainstalowanych odbiorników, a tym samym pośrednio moc agregatu. Te same zestawienia można wykonać bez pomiarów energii. Praktyka pokazuje, że rzeczywisty pobór mocy jest z reguły wyższy niż przybliżone zestawienie. Zwykle moc załączonych odbiorników powinna wynosić około 60-70% mocy znamionowej zespołu prądotwórczego.

Przykładowe wartości mocy pobieranej (w W) przez typowe urządzenia gospodarstwa domowego

Urządzenie

Moc [W]

Urządzenie

Moc [W]

Świetlówka

20-40

Kuchenka elektryczna

200

Żarówka

40-100

Telewizor

150

Mikser

200

Radio

200

Pompa centralnego ogrzewania

300

Wentylator

350

Drukarka

350

Odkurzacz

400

Wiertarka

600

Zamrażarka

700

Suszarka do włosów

1000

Żelazko

1000

Ekspres do kawy

1000

Frytkownica

1000

Kosiarka do trawy

1000

Pilarka łańcuchowa

1500

Betoniarka

1500

Kuchenka mikrofalowa

1500

Sprężarka

2200

Wiertarka udarowa

2500

Czajnik elektryczny

2500

Pralka elektryczna

4000

 

Przy podłączeniu silników indukcyjnych jednofazowych należy pamiętać, że posiadają one prąd rozruchu pięciokrotnie lub więcej razy większy od znamionowego. Takie silniki stosuje się m. in. do napędu pomp cieczy brudnych, hydroforów i lodówek. W tych i innych przypadkach przy doborze odpowiedniego zespołu prądotwórczego należy posłużyć się instrukcją obsługi dane urządzenia lub specjalistów sprzedających dane urządzenie.

Dobór agregatu prądotwórczego trójfazowego

Przy doborze trójfazowego zespołu prądotwórczego, w zależności od ilości i rodzaju zasilanych urządzeń oraz na podstawie okresowego pomiaru energii elektrycznej, również należy ustalić tzw. Współczynnik równoczesności, który pozwoli określić zapotrzebowanie mocy w stosunku do mocy zainstalowanych odbiorników, a tym samym pośrednio określić moc zespołu prądotwórczego. Te same zestawienia można wykonać bez pomiarów energii. Podobnie jak w agregatach jednofazowych, moc załączonych odbiorników powinna wynosić około 60-70% mocy znamionowej zespołu prądotwórczego dla pracy w kategorii AC1. Tak określona moc posiada rezerwę niezbędną do procesów uruchamiania urządzeń elektrycznych. Dla pracy w kategorii AC2 i AC3 należy pamiętać, że moc silnika elektrycznego podana na tabliczce znamionowej określą jego znamionową moc mechaniczną na wale przy znamionowym współczynniku mocy cosj. Określenie zapotrzebowania mocy zawsze powinno zawierać analizę warunków i zapotrzebowania prądowego.

Tutaj także należy zauważyć, że gniazd lub zacisków jednofazowych prądnic trójfazowych nie można odebrać więcej niż 50% mocy znamionowej zespołu, a asymetria obciążenia poszczególnych faz w prądnicach trójfazowych nie może być większa niż 30%.

W szczególności należy mieć na uwadze rozruch silników indukcyjnych klatkowych w kategorii AC3, charakteryzujący się wysokim prądem rozruchowym Ir, którego zależności w stosunku do prądu znamionowego In są następujące:

 • Załączenie bezpośrednie: Ir:In=4-6
 • Załączenie za pomocą przełącznika gwiazda-trójkąt Ir:In=2-3
 • Załączenie poprzez przetwornicę częstotliwości Ir:In=1,5-3
 • Załączenie poprzez przekształtnik fazowy Ir:In=2-4

Następnie należy uwzględnić dopuszczalny spadek napięcia na zasilanych urządzeniach o wysokim zapotrzebowaniu mocy rozruchowej, które wynoszą odpowiednio:

 • Do 10% dla odbiorników czułoprądowych, urządzeń elektronicznych, oświetlenia specjalnego, itp.
 • Do 20% dla standardowych instalacji w budynkach mieszkalnych i zakładach przemysłowych.

Należy pamiętać także o spadku napięcia na linii zasilającej i obliczyć dopuszczalną długość przewodu zasilającego przy określonym przekroju. Przyjmując dopuszczalny spadek napięcia na przewodzie zasilającym U=2%(400V) można posłużyć się wzorem:

L=44/In x Rp

Gdzie Rp oznacza rezystancję odcinka przewodu o długości 10 m (zgodnie z danymi dostawcy)

Powyższy wzór dotyczy linii zasilającej i nie jest przedmiotem dalszych rozważań. W każdym przypadku należy jednak pamiętać o jego bezpośrednim wpływie na warunki zasilania.

Do określenia zapotrzebowania mocy rozruchowej do zasilania odbiorników o wysokim prądzie rozruchu i po uwzględnieniu dynamicznego spadku napięcia moc tę ustala się w następujący sposób:

Sr = 1,3(Ir/In) x Pn x k

Gdzie Sr – moc rozruchowa, Pn – moc czynna odbiorników, Ir – prąd rozruchowy w A, In – prąd znamionowy w A, k – współczynnik korekcji w zależności od stopnia obciążenia

Po określeniu mocy rozruchowej i uwzględnieniu dynamicznego spadku napięcia należy przystąpić do wyliczenia mocy znamionowej agregatu prądotwórczego. Ostatecznie powinno się wybrać odpowiednio większy zespół ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną wraz ze wzrostem postępu technicznego. Dla zabezpieczenia przyszłego zapotrzebowania na energie elektryczną zaleca się zastosować 20% rezerwę.

Agregat prądotwórczy z założenia służy do zapewnienia zasilania gwarantowanego. W zależności od potrzeb, zastosowania i wymagań można zdecydować się na wybór agregatu jedno- lub trójfazowego. O dobór optymalnego zespołu warto dopytać pracowników zatrudnionych w naszym serwisie agregatów w Kielcach. Pozostają oni do dyspozycji Klientów. Należy pamiętać, że wybór zespołu prądotwórczego jest ściśle uzależniony od indywidualnych potrzeb.

Kategorie Agregaty prądotwórcze

Prądnica prądu przemiennego w agregacie prądotwórczym

prądnica jednofazowa

Częścią mechaniczną która jest sercem agregatu prądotwórczego jest prądnica prądu przemiennego. Prądnica prądu przemiennego zespołu prądotwórczego to urządzenie przetwarzające energię mechaniczną dostarczaną przez silnik spalinowy na energię elektryczną w postaci prądu przemiennego. W tym celu wykorzystuje się zjawisko indukcji siły elektromotorycznej powstającej w wyniku ruchu obrotowego uzwojeń (przewodników) w polu magnetycznym. Mówimy wówczas o zjawisku indukcji elektromagnetycznej. Prądnice prądu przemiennego w agregatach prądotwórczych dzielą się (ze względu na budowę) na prądnice synchroniczne i asynchroniczne. Prądnice możemy podzielić także, uwzględniając stopień ochrony (IP) lub ilość faz( 1 lub 3). Prądnica składa się z części nieruchomej zwanej stojanem i ruchomej zwanej winnikiem. Umiejscowienie łożyska z jednej strony oraz sztywne kołnierzowe połączenie z korpusem silnika gwarantuje trwałość zespołu i relatywnie cichą pracę.

Prądnice synchroniczne w agregacie prądotwórczym.

Prądnice synchroniczne składają się z ruchomego wirnika i stojana na stałe mocowanego w korpusie agregatu. Wirnik umieszczony jest wewnątrz stojana i stanowi rdzeń magnetyczny, którego uzwojenie osadzone jest na osi sztywno połączonej z wałkiem zdawczym silnika. Uzwojenie stanowi cewka wzbudzająca, przez którą płynie prąd stały doprowadzany z zewnętrznego źródła (prądnicy silnika spalinowego). Prąd ten wytwarza stałe pole magnetyczne wirnika, gdyż każda cewka staje się w tej sytuacji elektromagnesem. Obrót wirnika (a więc i pola magnetycznego) powoduje zmianę strumienia pola magnetycznego oddziałowującego na uzwojenia stojana. Zgodnie z prawami fizyki mamy wówczas do czynienia ze zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej. W wyniku tego zjawiska indukuje się napięcie przemienne w uzwojeniach stojana i na końcówkach mocy (odczepach stojana) pojawia się prąd przemienny o przebiegu sinusoidalnym. Dla uzyskania odpowiedniej częstotliwości napięcia wirnik musi obracać się z odpowiednią prędkością (na przykład 3000 obr/min). Nazwa tego typu prądnicy związana jest z zasadą działania opartą o synchronizację prędkości obrotowej wirnika i pola magnetycznego generowanego w stojanie. Pole wirnika i stojana wiruje w tym samym kierunku i z taką samą prędkością. Stojan stanowi zewnętrzną, nieruchomą część prądnicy. Na obwodzie stojana umieszczone są uzwojenia (cewki), w których indukuje się napięcie przemienne, które po „obróbce” przekazywane jest na gniazda. Wytwarzany prąd może być jedno- lub trójfazowy – zależy to od liczby uzwojeń.

prądnica jednofazowa

Prądnica jednofazowa

Prądnice asynchroniczne w agregacie prądotwórczym.

Prądnice asynchroniczne podobnie jak prądnice synchroniczne, składają się z dwóch zasadniczych elementów: wirnika i stojana. Wirnik stanowi pakiet sztancowanych (izolowanych) blach stalowych jednostronnie pokrytych preparatem krzemowym. Napięcie z sekcji kondensatorów przekazane na stojan wzbudza pole elektromagnetyczne oddziałowujące na obracający się wirnik. W obracającym się wirniku, a więc w pakiecie wirnika, następuje kompensacja energii. Pracujący silnik spalinowy obraca wirnik (rdzeń), który powoduje jednoczesne wirowanie pola magnetycznego. Zmienność pola magnetycznego względem stałych uzwojeń (cewek) stojana indukuje w nich siłę elektromotoryczną. W zależności od liczby uzwojeń wytwarzany prąd jest jedno- lub trójfazowy. Prądnice asynchroniczne wyposaża się dodatkowo w kondensator.

Różne modele agregatów posiadają inną specyfikację oraz części. W naszym zakładzie oprócz części zamiennych do prądnicy synchronicznych i asynchronicznych można znaleźć wiele innych część do agregatów prądotwórczych. Części zamienne znajdują się na naszym magazynie, dzięki czemu oferujemy od ręki szeroki dostęp do część wielu producentów agregatów.

Kategorie Agregaty prądotwórcze

Agregaty prądotwórcze – podstawowe informacje

agregat pradotworczy informacje

Zespół prądotwórczy (agregat prądotwórczy) jest to samodzielne źródło prądu składające się z prądnicy synchronicznej i z napędzającego silnika spalinowego, ustawionych na wspólnej ramie.

W podstawowej klasyfikacji urządzeń prądotwórczych można wyróżnić:

 1. Zespoły prądotwórcze: przenośne lub przewoźne
 2. Zespoły prądotwórcze stacjonwarne: otwarte lub zamknięte
 3. Agregaty prądotwórcze benzynowe: jednofazowe i trójfazowe
 4. Agregaty prądotwórcze z silnikiem Diesla: jednofazowe i trójfazowe
 5. Zespoły prądotwórcze gazowe: otwarte i wyciszone

Spalinowe zespoły prądotwórcze ze względu na uzyskiwane parametry znajdują szerokie zastosowanie jako stałe lub awaryjne źródła energii elektrycznej wszędzie tam, gdzie nie ma stałych źródeł zasilania albo mogą wystąpić przerwy w jej dostawie.

Podstawie parametry agregatów prądotwórczych.

Do podstawowych parametrów charakteryzujących zespoły prądotwórcze należą:

Parametry elektryczne agregatu:

 • Typ prądnicy,
 • Producent prądnicy,
 • Napięcie-częstotliwość,
 • Moc maks. Zespołu,
 • Współczynnik mocy cos fi,
 • Natężenie max,
 • Stopień ochrony

Parametry spalinowego układu napędowego:

 • Typ silnika
 • Producent silnika
 • Model silnika
 • Pojemność skokowa / moc maksymalna
 • Paliwo
 • Pojemność zbiornika paliwa
 • Zużycie 1/h 100% objętości
 • Rozruch

Inne parametry:

 • Wymiary
 • Ciężar
 • Ciśnienie akustyczne
 • Moc akustyczna
 • Wyposażenie standardowe
 • Wyposażenie opcjonalne

Z uwagi na zróżnicowane wymagania dotyczące parametrów elektrycznych odbiorników rozróżnia się cztery klasy wymagań eksploatacyjnych zespołów prądotwórczych przedstawionych w tabeli poniżej.

Klasy wymagań eksploatacyjnych zespołów prądotwórczych

Klasa Opis
G1 Zasilanie odbiorników o wymaganiach dotyczących określenie tylko parametrów podstawowych: napięcia i częstotliwości (oświetlenie, urządzenia grzejne); nie nadające się do zasilania rezerwowego
G2 Zasilanie odbiorników w wymaganiach dotyczących charakterystyk napięciowych prądnic zbliżonych do normalnych warunków zasilania z sieci sztywnej. Dopuszcza się chwilowe odchylenia napięcia i częstotliwości w następstwie zmiany obciążenia (systemy oświetleniowe, pompy wentylatory, podnośniki)
G3 Zasilanie odbiorników o podwyższonych wymaganiach dotyczących charakterystyk częstotliwości i napięcia oraz stopnia odkształcenia (telekomunikacja, odbiorniki ze sterownikami tyrystorowymi)
G4 Zasilania odbiorników o wysokich, indywidualnych wymaganiach dotyczących charakterystyk częstotliwości i napięcia oraz stopnia odkształcenia (systemy komputerowe i inne urządzenia elektryczne)

 

Agregaty prądotwórcze powinny być odpowiednio zabezpieczone w celu ochrony pracowników przed:

 • Ryzykiem pożaru, przegrzania lub uwolnienia się gazu, pyłu, płynu oraz innych substancji wytwarzanych, używanych lub magazynowanych w maszynach,
 • Ryzykiem wybuchu urządzenia lub substancji wytwarzanych, używanych albo zmagazynowanych w maszynach,
 • Zagrożeniami wynikającymi z bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z energią elektryczną.

Podstawową formę zabezpieczenia przed ewentualnym zagrożeniami wynikającymi z użytkowania zespołów prądotwórczych stanowi aparatura kontrolno-pomiarowa. Aparatura oprócz nadzorowania parametrów agregatu prądotwórczego powinna również kontrolować właściwości silnika i prądnicy.

Każdy agregat prądotwórczy, a zwłaszcza prądnica, powinien posiadać oznaczenia stopnia ochrony. Jest to informacja niezbędna, by właściwie i bezpiecznie zaplanować warunki eksploatacji urządzenia.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się na co zwrócić uwagę wybierając agregat prądotwórczy lub jak bezpiecznie użytkować taki agregat, to zapraszamy to zadawania pytań naszym pracownikom zatrudnionych w Kielcach. Pozostają oni do dyspozycji Klientów.

Kategorie Agregaty prądotwórcze

Jak bezpiecznie użytkować agregat prądotwórczy

Bezpieczne używanie agregatu prądotwórczego

BHP przy obsłudze agregatu prądotwórczego.

Agregaty prądotwórcze są powszechnie stosowane przez gospodarstwa rolne, straż pożarną, zakłady energetyczne oraz inne ośrodki wymagające niezależnego źródła energii elektrycznej. Agregaty mogą być przenośne, montowane na przyczepach, zabudowane i stacjonarne. Dzięki dostępowi do różnych rozwiązań technicznych agregatów, różnych mocy znamionowych i różnych zastosowań bardzo ważna jest prawidłowa i bezpieczna obsługa agregatu. Aby agregat działał poprawnie wymagane jest obsługa  przez świadomego operatora. Na rynku świętokrzyskim oferujemy obsługę agregatów prądotwórczych od wielu lat, a nasze doświadczenie pozwoliło zebrać kilkanaście zasad bezpiecznej pracy agregatów prądowych.

 • Agregaty prądotwórcze mogą być obsługiwane tylko przez wyznaczone osoby uprawnione do obsługi generatorów elektryczności.
 • W czasie czynności przygotowawczych do uruchomienia agregatu należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać przepisy BHP i P.POŻ.
 • Należy zwracać uwagę, by nigdy nie umieszczać na agregatach żadnych przedmiotów: kluczy, narządzi, płynów.
 • Przed uruchomieniem agregatu należy sprawdzić czy nie jest on ustawiony w miejscu gdzie są porozlewane płyny: woda – grozi porażeniem, paliwo – grozi wybuchem.
 • Przed uruchomieniem agregatu należy sprawdzić kierunek w jakim wyrzucane będą spaliny. Odległość wylotu tłumika od starych przeszkód (np. ścian) na otwartej przestrzeni powinna wynosić minimum 1,5 m.
 • Tankowanie zbiornika paliwem winno odbywać się tylko wówczas gdy agregat jest wyłączony, ustawiony na poziomym podłożu (± 5%) z dala od źródeł ognia, wysokiej temperatury i ulatniających się wybuchowych oparów farb, lakierów czy gazów technicznych.
 • Należy pamiętać, by przed tankowaniem zadbać o odprowadzenie ładunków elektrostatycznych do ziemi. W tym celu należy zapewnić dobry kontakt zespołu z ziemią, a przed tankowaniem ustawić kanister na ziemi.
 • Nie wolno bezpośrednio tankować agregatów prądotwórczych w czasie pracy!
 • W czasie tankowania agregatu z kanistra należy stosować specjalny lejek z sitkiem uniemożliwiającym przedostanie się do zbiornika paliwa zanieczyszczeń mechanicznych.
 • W trakcie uruchamiania agregatu prądotwórczego należy upewnić się, czy w bezpośredniej odległości (z tylu operatora) nie znajdują się inne osoby narażone na uderzenie łokciem (dotyczy agregatów uruchamianych ręcznie).
 • W trakcie pracy silnik tłumik jak i prądnica osiągają wysoką temperaturę, dotkniecie grozi oparzeniem.
 • Uwaga spaliny są trujące! Bezwzględnie zabrania się używania agregatu w pomieszczeniach zamkniętych i słabo wentylowanych. Gazy spalinowe zawierają silnie trujący gaz: bezwonny tlenek węgla (CO), którego wdychanie grozi poważną chorobą lub śmiercią! Tlenek węgla jest gazem lżejszym od powietrza, więc należy zwrócić uwagę, by spaliny nie zatruwały osób znajdujących się powyżej miejsca pracy agregatu prądotwórczego.
 • Stosując metalowe przewody oprowadzające spaliny, należy zachować szczególną ostrożność. Przewód taki osiąga bardzo wysoką temperaturę, więc należy sprawdzić, czy nie ma on kontaktu z materiałami palnymi, bądź na takie nie jest skierowany.
 • Nie wolno stosować agregatu w bezpośrednim kontakcie ze źródłami ciepła oraz ognia –  grozi to pożarem lub eksplozja.
 • Podłączenie odbiorników niezgodne z ich instrukcja obsługi stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia użytkowników oraz urządzeń odbiorczych.
 • Przy długotrwałej pracy w pobliżu agregatu prądotwórczego należy stosować sprzęt ochrony – tłumiący hałas.
 • Zawsze należy zabezpieczać agregat przed poślizgiem przewróceniem się lub upadkiem, szczególnie podczas pracy i transportu.
 • Zabrania się podwieszania agregatów (dotyczy to wszystkich typów) za podzespoły lub elementy osprzętu.
 • Zawsze należy pilnować, by do agregatów prądotwórczych nie miały dostępu osoby niepowołane, a w szczególności dzieci!

 

Mimo, że na pierwszy rzut oka agregat prądotwórczy wygląda na urządzenie proste w obsłudze, to wymaga technicznej wiedzy i doświadczenia, aby sprzęt pracował poprawnie przez wiele lat. Jeśli masz wątpliwość nt. bezpiecznego użytkowania agregatu prądotwórczego zapraszamy do kontaktu z firmą ENER-TECH.