Kategorie Agregaty prądotwórcze

Badania zespołu prądotwórczego – Pomiar rezystancji izolacji

pomiar rezystancji izolacji

Do podstawowych badań stosowanych przy ocenie bezpieczeństwa agregatu prądotwórczego należy zaliczyć następujące pomiary:

 • Rezystancji izolacji,
 • Wytrzymałości elektrycznej izolacji,
 • Prądu upływu,
 • Czasu i progu działania zabezpieczeń,
 • Rezystancji przejścia pomiędzy dostępnymi częściami metalicznymi,
 • Rezystancji uziemienia.

Pomiar rezystancji izolacji głównej uzwojenia stojana prądnicy

Pomiary kontrolne stanu izolacji mają istotne znaczenie, gdyż jest to sprawdzenie ochrony przed dotykiem bezpośrednim badanego urządzenia lub badanej instalacji.

Pomiar wykonuje się podczas zatrzymanego agregatu prądotwórczego za pomocą miernika rezystancji izolacji. Badanie polega na pomiarze rezystancji uzwojeń głównych generatora, uzwojeń wzbudzenia i rezystancji izolacji pomiędzy uzwojeniem wzbudzenia, a obwodem głównym generatora. Pomiar rezystancji uzwojeń głównych przeprowadza się przez włączenie elektrod pomiarowych pomiędzy poszczególne styki gniazda dawczego lub pomiędzy zaciski wyjściowe zespołu a zacisk uziomowy. Rezystancję izolacji obwodu wzbudzenia (obwodu regulacyjnego w zespołach z generatorami bezszczotkowymi) przeprowadza się przez włączenie elektrod pomiarowych między zacisk uziemienia i jeden z zacisków uzwojenia wzbudzenia. Natomiast pomiar rezystancji pomiędzy uzwojeniem wzbudzenia, a uzwojeniem głównym należy przeprowadzić przez włączenie elektrod pomiarowych pomiędzy jeden z zacisków uzwojenia wzbudzenia a styk L1 gniazda dawczego lub zacisków wyjściowych.

Przy urządzeniach z układami elektronicznymi, pomiary należy wykonywać pomiędzy przewodami fazowym i neutralnym, połączonymi razem, a ziemią, celem uniknięcia uszkodzenia elementów elektronicznych.

pomiar rezystancji izolacji w agregacie prądotwórczym

Pomiary rezystancji izolacji wykonuje się prądem stałym (aby wyeliminować wpływ pojemności na wynik pomiaru). Do pomiaru zaleca się stosować megaomomierz o napięciu znamionowym:

 • O,5 kV – dla uzwojeń generatorów na napięcie do 0,5 kV,
 • 1,0 kV – dla generatorów na napięcie powyżej 0,5 kV do 1 kV.

Przed przystąpieniem do pomiarów badane uzwojenie należy uziemić na 5 minut. Odczytów dokonuje się po 15, 30, 45 i 60 sekundach, licząc od chwili przyłożenia napięcia do uzwojenia, oznaczając mierzone wyniki odpowiednio prze R15, R30, R45 i R60 w megaomach. Pomiar powinien być przeprowadzony w warunkach zbliżonych do warunków normalnych podczas pracy, tj. w temperaturze 15-25 0C i przy wilgotności 40-75 % prze czas około 60 s.

Przy porównywaniu zmierzonych wartości izolacji należy pamiętać o jej zależności od temperatury. Ze wzrostem temperatury o 100C wartość rezystancji izolacji zmniejsza się w przybliżeniu dwukrotnie, przy obniżeniu temperatury – przeciwnie.

Negatywny wynik pomiaru może świadczyć o zawilgoceniu, zabrudzeniu lub uszkodzeniu izolacji. Pomiary te należy wykonywać co najmniej co 6 miesięcy oraz po każdorazowym stwierdzeniu wadliwej pracy generatora. Przedstawiony sposób pomiarów dotyczy agregatów prądotwórczych bezszczotkowych powszechnie stosowanych do awaryjnego zasilania obiektów budowlanych.

Kategorie Agregaty prądotwórcze

Czynności kontrolo-serwisowe w agregacie prądotwórczym

Każdy agregat prądotwórczy posiada w swojej budowie elementy które wymagają przeglądu, serwisu oraz wymiany. Poniżej zaprezentowaliśmy kilka kluczowych części, które warto sprawdzać podczas eksploatacji urządzenia.

Filtr powietrza w agregacie prądotwórczym

Filtr powietrza – element układu dolotowego silnika spalinowego lub sprężarki, który ma za zadanie oczyszczać powietrze zasysane do komory spalania z zanieczyszczeń, np. pyłów. Stosuje się filtry suche, w których powietrze przechodzi przez materiał filtrujący, oraz filtry mokre, w których przechodzi przez olej.

Zespół wymiany powietrza zespołu prądotwórczego składa się najczęściej z: pokrywy obudowy filtra powietrza, śruby dociskowej, docisku filtra, wkładu filtrującego z osłonką filtrowania wstępnego, podstawy komory filtra, komory filtra z kanałami odprowadzającymi wodę, wkładu filtrującego, zewnętrznej pokrywy obudowy filtra powietrza.

Świeca zapłonowa

Świeca zapłonowa jest jednym z głównych elementów układu zapłonowego silnika spalinowego z zapłonie iskrowym. Podstawowym zadaniem świecy zapłonowej jest zrealizowanie we wnętrzu komory spalania wyładowania elektrycznego w wymaganym charakterze. Do podstawowych parametrów tego wyładowania należą napięcie szczytowe oraz energia iskry. Wyładowanie występuję pomiędzy elektrodą centralną a jedną bądź kilkoma elektrodami bocznymi świecy.

Serwisowanie świecy zapłonowej powinno odbywać się według procedury przedstawionej poniżej, po wcześniejszym zapoznaniu się z instrukcją serwisową maszyny.

 1. Demontaż przewodów elektrycznych
 2. Demontaż świecy zapłonowej
 3. Kontrola izolacji
 4. Czyszczenie lub wymiana
 5. Kontrola odległości elektrod
 6. Montaż świecy zapłonowej
 7. Montaż przewodów elektrycznych

Jak działa filtr paliwa w agregacie?

Filtr paliwa czyści zanieczyszczone paliwo. Filtry paliwa stosowane w układzie zasilania silników o zapłonie samoczynnym powinny filtrować cząstki pyłków większe niż 3 um oraz wytrącać zawartą w paliwie wodę. Natomiast filtry paliwa stosowane w silnikach benzynowych powinny filtrować cząstki pyłków większe niż 10 um. Filtrowanie benzyny jest łatwiejsze niż oleju napędowego, gdyż benzyna ma mniejszą gęstość i lepkość niż olej, jest jednak bardziej łatwo palna. Filtr paliwa powinien być wymieniany co najmniej raz do roku lub w razie potrzeby (np. spadek mocy także po oczyszczeniu). Należy pamiętać, że po każdorazowej wymianie filtra  należy odpowietrzyć układ paliwowy według instrukcji.

filtr powietrza agregat prądotwórczy

Pasek napędowy w agregacie prądotwórczym

Serwisowanie paska napędowego powinno odbywać się wg. Prostej procedury przedstawionej poniżej:

 1. Demontaż osłony
 2. Kontrola napięcia paska napędowego
 3. Regulacja
 4. Montaż osłony

Do kontroli napięcia pasków można używać czujnika napięcia. W agregacie prądotwórczym przeglądu i regulacji mogą podlegać:

 • Pasek napędu dmuchawy/alternatora,
 • Pasek napędu pompy wodnej/pompy paliwa
 • Pasek klinowy
 • Pasek napędu sprężarki
Kategorie Agregaty prądotwórcze

Wymiana oleju silnikowego w agregacie prądotwórczym

wymiana-oleju-w-agregacie-pradotwórczym

Sercem każdego agregatu prądotwórczego jest silnik. Zapewnienie silnikowi regularnych przeglądów polegających na sprawdzeniu oleju, płynów czy filtrów gwarantuje bezawaryjną pracę oraz znacznie wydłuża cykl życia silnika. Wymiana oleju silnikowego należy do podstawowych czynności kontrolo-pomiarowych.

Olej silnikowy w silniku

Olej silnikowy jest to czynnik smarujący w silnikach spalinowych. Wyróżniamy następujące oleje silnikowe:

 • Mineralny,
 • półsyntetyczny,
 • syntetyczny

Zestawienie podstawowych właściwości olejów silnikowych przedstawia tabela poniżej.

OLEJE SILNIKOWE

Właściwości

Opis

Lepkość w 100 0C Opowiada w przybliżeniu lepkości oleju w normalnych warunkach pracy silnika
Wskaźnik lepkości Mówi o tym, jak zmienia się lepkość oleju wraz ze zmianami temperatury
Lepkość w ujemnych temperaturach Mówi o warunkach startu zimowego silnika
Temperatura płynięcia Temperatura, poniżej której olej ulega zestaleniu
Temperatura zapłonu Miara zawartości lotnych składników w oleju
Odparowalność Miara potencjalnych strat oleju przez odparowanie w czasie pracy silnika
Liczba zasadowa (TBN) Określa zdolności myjące i neutralizujące oleju

 

Klasyfikacja lepkościowa olejów to klasyfikacja opracowana przez Stowarzyszenie Inżynierów Samochodowych. Dzieli ona oleje na 12 klas sezonowych, określając zachowanie się oleju w temperaturach niskich i wysokich:

 • sześć klas zimowych – oznaczenie „W” (z ang. Winter – zima); pomiar lepkości w temp. 17,8 0C,
 • sześć klas letnich – pomiar lepkości w temp. 98,9 0C

Klasyfikacja jakościowa olejów do silników określa właściwości użytkowe oleju i jego przydatności do smarowania silników danej klasy. Aby w pełni ocenić właściwości użytkowe oleju, nie wystarczą testy laboratoryjne. Klasyfikacje jakościowe są oparte przede wszystkim na testach silnikowych. Każda własność oleju jak np. odporność na utlenianie, własności przeciwkorozyjne, itp., jest sprawdzana na określonych typach silników.

Podstawową klasyfikacją jakościowych jest podział olejów na dwie zasadnicze grupy:

 • grupę olejów S przeznaczonych do silników z zapłonem iskrowym (ZI), do samochodów osobowych i lekkich samochodów ciężarowych. Grupa ta obejmuje oznakowanie symbolami: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ,
 • grupę olejów C przeznaczonych do silników wysokoprężnych z zapłonem samoczynnym (ZS), głównie do samochodów ciężarowych. Grupa ta obejmuje oznakowanie symbolami: CA, CB, CC, CD, CE, CF.

Do silników zespołów prądotwórczych używa się olejów odpowiadających określonym normom według klasyfikacji API. Należy zawsze sprawdzać nalepkę na opakowaniu do oleju i upewnić się, że w nazwie widnieją symbole SAE lub inne o wyższych parametrach. Najbardziej rozpowszechniony w zespołach prądotwórczych jest olej SAE 10W-30 lub 10W-40. Oleje o innej klasie lepkości mogą być używane w generatorze, jeżeli temperatura otoczenia będzie zawierała się w temperaturze dopuszczalnej pracy dla danego oleju.

Do podstawowych czynności serwisowych dotyczących oleju silnikowego w agregacie prądotwórczym należą:

 • kontrola poziomu,
 • wymiana.

miara oleju w agregacie prądotwórczym

Miara oleju w agregacie prądotwórczym do sprawdzania poziomu oleju.

Kontrola poziomu oleju powinna odbywać się wg procedury przedstawionej poniżej, po wcześniejszym zapoznaniu się z instrukcją serwisową maszyny.

 1. Usunięcie zakrętki wlewu olejowego
 2. Usunięcie miary oleju
 3. Oczyszczenie miary oleju
 4. Umieszczenie miary oleju w otworze zbiornika oleju
 5. Kontrola poziomu na miarze oleju
 6. Uzupełnienie poziomu oleju z kontrolą miary oleju
 7. Montaż zakrętki wlewu olejowego
 8. Montaż miary oleju

W sytuacjach gdy olej w silniku agregatu prądotwórczego przepracował określoną liczbę godzin, należy go wymienić na nowy z poprawionymi właściwościami smarnymi. Proceduję wymiany oleju silnikowego opisano w punktach poniżej.

 1. Usunięcie zanieczyszczeń z obszaru wlewu olejowego
 2. Usunięcie zakrętki wlewu olejowego
 3. Usunięcie miary oleju
 4. Usunięcie blokady (śruba, podkładka( spuszczania oleju
 5. Usunięcie oleju
 6. Montaż blokady spuszczania oleju
 7. Montaż miary oleju

Opis pozostałych czynności kontrolo-pomiarowych zostanie przedstawiony w kolejnym artykule.

Kategorie Agregaty prądotwórcze

Oględziny i konserwacja agregatu prądotwórczego

Utrzymanie agregatu prądotwórczego w należytym stanie technicznym powinno być zapewnione przez poddawanie go regularnym oględzinom, konserwacjom i remontowi.

Zespół prądotwórczy stanowiący rezerwowe źródło zasilania, wyłączony z ruchu, powinien być co najmniej raz w miesiącu smarowany, uruchamiany i kontrolowany w zakresie:

 • Stanu technicznego akumulatora rozruchowego lub instalacji rozruchowej,
 • Stanu paliwa, oleju i płynu chłodzącego,
 • Działania pomp dostarczających paliwo,
 • Stanu czystości filtrów paliwa, oleju i powietrza,
 • Połączeń elektrycznych i stanu ochrony przeciwporażeniowej,
 • Odłączenia odbiorników od wspólnej sieci za pomocą wyłącznika głównego,
 • Wartości rezystancji izolacji uzwojeń prądnicy,
 • Prawidłowego działania, w szczególności podnapięciowego samoczynnego wyłączenia wyłączników oraz blokad.

Oględziny agregatu prądotwórczego powinny być przeprowadzane w czasie pracy zespołu co najmniej raz w tygodniu i powinny obejmować:

 • Sprawdzenie stanu zespołu i jego pomieszczeń,
 • Sprawdzenie układu zasilania w paliwo, smarowanie i chłodzenia,
 • Sprawdzenie układu rozruchu,
 • Sprawdzenie poprawności działania wentylacji i urządzeń odprowadzania spalin,
 • Sprawdzenie wskaźników kontrolno-pomiarowych,
 • Sprawdzenie stanu ochrony przeciwporażeniowej,
 • Sprawdzenie stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • Sprawdzenie wyposażenia w sprzęt ochronny,
 • Osłuchanie i sprawdzenie zespołu prądotwórczego pod względem płynności pracy.

Przeglądy zespołu prądotwórczego powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy podczas postoju i powinny obejmować:

 • Oględziny,
 • Wymianę oleju i smarowania całego zespołu,
 • Oczyszczenia styków elektrycznych,
 • Pomiary rezystancji izolacji obwodów zespołu,
 • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • Sprawdzenie:

– akumulatora lub instalacji rozruchowej i zapłonowej,

– układów paliwa, smarowania, chłodzenia i rozrządu,

– stanu technicznego prądnicy i silnika,

– przyrządów pomiarowych, sygnalizacyjnych i zabezpieczeń,

– stanu technicznego tablicy rozdzielczej,

– układu regulacji zespołu,

– stanu oświetlenia w miejscu pracy agregatu,

 • Czynności konserwacyjne,
 • Wymianę zużytych części.

Terminy i zakresy przeprowadzania remontów agregatów prądotwórczych określa kierownik zakładu na podstawie wyników stanu technicznego zespołu. Przykładowe okoliczności zakłócające prawidłową pracę przenośnych agregatów prądotwórczych to pierwszy krok do prawidłowej diagnozy uszkodzenia agregatu. Ocena stanu technicznego zespołu prądotwórczego powinna być dokonywana nie rzadziej niż raz w roku. Prawidłowe użytkowanie i serwisowanie agregatu zapewni gwarancję zasilania w sytuacjach awaryjnych. Dlatego tak ważne jest aby nasz agregat działał niezawodnie w ważnych dla naszej działalności momentach.

Kategorie Agregaty prądotwórcze

Jak prawidłowo używać i serwisować agregat prądotwórczy

serwis agregatu prądotwórczego

Prawidłowa obsługa agregatu prądotwórczego

Zespoły prądotwórcze mogą obsługiwać osoby posiadające dodatkowe kwalifikacje w zakresie eksploatacji zespołów prądotwórczych.

W czasie eksploatacji zespołu prądotwórczego należy co najmniej raz w miesiącu kontrolować stan połączeń śrubowych instalacji elektrycznej tablicy. Szczególnie należy kontrolować i dokręcać śruby na zaciskach obwodów siłowych (wyłącznik główny, listwa zaciskowa, styczniki, gniazda). Poluzowanie połączenia na zaciskach wyłącznika głównego i listwy zaciskowej mogą spowodować wypalenie zacisków lub uszkodzenie izolacji przewodów. Doprowadzi to do zakłóceń w pracy zasilanych odbiorników mocy lub braku ich zasilania.

Sterowanie silnikiem zespołu prądotwórczego może odbywać się:

 • Manualnie (ręcznie),
 • Elektrycznie (elektrostart),
 • Automatycznie (SZR).

Należy pamiętać, że stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym zespołów prądotwórczych wymagają posiadania kwalifikacji na stanowisku eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym.

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji powinny wykazać się wiedzą z zakresu:

 • Zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
 • Zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • Zasad i warunków wykonywania prac kontrolo-pomiarowych i montażowych agregatów prądotwórczych,
 • Zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielenia pierwszej pomocy,
 • Instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

serwis agregatu prądotwórczego

Możliwe przyczyny awarii agregatów prądotwórczych z silnikami benzynowymi

Wykaz okoliczności zakłócających prawidłową pracę przenośnych agregatów prądotwórczych z silnikami benzynowymi.

Usterka Możliwa przyczyna Sposób naprawy
Problem z uruchomieniem silnika ·         Brak paliwa

·         Poziom oleju odbiegający od normy

·         Silnik zimny a ssanie wyłączone

·         Zanieczyszczona świeca zapłonowa

·         Zanieczyszczony układ zapłonu

·         Sprawdzić stan paliwa

·         Sprawdzić poziom oleju

·         Sprawdzić, ewentualnie włączyć ssanie, gdy silnik jest zimny, a wyłączyć, gdy jest rozgrzany

·         Sprawdzić, ewentualnie oczyścić świece zapłonowe

·         W przypadku stwierdzenia niedomagania układu zapłonowego skontaktować się z serwisem

Nierówna, zakłócona praca silniak ·         Sprawdzić poziom paliwa w zbiorniku

·         Sprawdzić położenie dźwigni ssania

·         Sprawdzić czystość filtrów paliwa

·         Sprawdzić czy jest wyłączone ssanie

·         Sprawdzić czystość filtra powietrza

·         Sprawdzić pochodzenie paliwa

·         Wyłączyć agregat i uzupełnić paliwo

·         Wyłączyć ssanie

·         Wymienić przepływowy filtr paliwa, oczyścić siatkowy filtr paliwa

·         Oczyścić lub wymienić filtr powietrza

·         Wymienić „podejrzane” paliwo

Brak napięcia na gniazdach sekcji odbiorczej ·         Sprawdzić styki prądnicy

·         Sprawdzić stan kondensatora

·         Sprawdzić stan (pomiary) uzwojeń prądnicy

·         Sprowadzić obroty silnika

·         Dokręcić styki prądnicy

·         Wymienić uszkodzony kondensator

·         Odstawić agregat do autoryzowanego serwisu

Nieprawidłowe napięcie w gniazdach sekcji odbiorczej ·         Sprawdzić pojemność kondensatora

·         Sprawdzić jakość diod wirnika prądnicy

·         Sprawdzić jakość uzwojeń wirnika (pomiary)

·         Sprawdzić obciążenie agregatu

·         Sprawdzić obrotu silnika

·         Wymienić uszkodzony kondensator

·         Wymienić uszkodzone diody (serwis)

·         Odstawić agregat do serwisu

·         Zmniejszyć obciążenie agregatu

 

Głośna praca prądnicy, drgania, stuki ·         Sprawdzić stan połączenia kołnierzowego silnika z prądnicą

·         Sprawdzić stan łożyska prądnicy

·         Sprawdzić obroty silnika

·         Dokręcić połączenia śrubowe kołnierza silnik-prądnica

·         Odstawić agregat do serwisu

·         Wymienić komplet amortyzatorów gumowych agregatu

 

Możliwe przyczyny awarii agregatów prądotwórczych z silnikami wysokoprężnymi

Wykaz okoliczności zakłócających prawidłową pracę przenośnych zespołów prądotwórczych z silnikami wysokoprężnymi.

Usterka Możliwa przyczyna Sposób naprawy
Problem z uruchomieniem silnika ·         Włączony wyłącznik bezpieczeństwa (grzybkowy czerwony) na panelu

·         Brak paliwa

·         Poziom oleju odbiegający od normy

·         Zanieczyszczony filtr separacyjny

·         Zapowietrzona pompa paliwa

·         Uszkodzony system podgrzewania silnika (świece żarowe lub grzałki podgrzewcze kolektora ssącego)

·         Sprawdzić powód wciśnięcia wyłącznika bezpieczeństwa, usunąć awarię  i odciągnąć wyłącznik grzybkowy,

·         Sprawdzić stan paliwa

·         Sprawdzić poziom oleju

·         Opróżnić z wody filtr separacyjny

·         Odpowietrzyć pompę poprzez 3-krotne (do 5 sekund) powtórzoną próbę uruchomienia silnika

·         Sprawdzić, ewentualnie wymienić elementy grzejne (serwis)

Nierówna zakłócona praca silnika, gaśnie kontrolka pracy OK ·         Sprawdzić poziom paliwa w zbiorniku

·         Sprawdzić poziom oleju w misie

·         Sprawdzić czystość filtrów paliwa

·         Sprawdzić czystość filtra powietrza

·         Sprawdzić pochodzenie paliwa, od jesieni stosować tylko zimowy olej napędowy

WYŁĄCZYĆ AGEGAT

·         Uzupełnić paliwo

·         Sprawdzić poziom oleju na niewkręconym wskaźniku bagnetowym

·         Wymienić przepływowy filtr paliwa, oczyścić separacyjny filtr paliwa

·         Oczyścić lub wymienić filtr powietrza

·         Wymienić „podejrzane” paliwo

Brak napięcia na wskaźnikach panelu, a przyłączone odbiorniki nie funkcjonują ·         Sprawdzić stan bezpieczników

·         Sprawdzić styki prądnicy

·         Sprawdzić stan (pomiary) uzwojeń prądnicy

·         Sprawdzić obroty silnika

·         Dokręcić styki prądnicy

·         Sprawdzić przyczynę wyłączenia bezpieczników, po usunięciu awarii odbiornika włączyć bezpiecznik

·         Odstawić agregat do autoryzowanego serwisu lub na miejsce eksploatacji agregatu

Wskaźniki na panelu sterowniczym informują o nieprawidłowym napięciu generowanego prądu ·         Sprawdzić jakość uzwojeń wirnika (pomiary)

·         Sprawdzić obciążenie agregatu

·         Sprawdzić obrotu silnika

·         Wymienić uszkodzone diody (serwis)

·         Odstawić agregat do serwisu

·         Zmniejszyć obciążenie agregatu

Głośna praca prądnicy, drgania, stuki ·         Sprawdzić stan połączenia kołnierzowego silnika z prądnicą

·         Sprawdzić stan łożyska prądnicy

·         Sprawdzić stan amortyzatorów gumowych agregatu

·         Dokręcić połączenia śrubowe kołnierza silnik-prądnica (serwis)

·         Odstawić agregat do serwisu

·         Wymienić komplet amortyzatorów gumowych agregatu prądotwórczego