pomiary elektryczne zespołu prądotwórczego

Do podstawowych badań zespołu prądotwórczego przy ocenie bezpieczeństwa elektrycznego zespołu prądotwórczego oprócz klasycznego pomiaru rezystancji izolacji, należy również zaliczyć pomiar upływy prądu, pomiar rezystancji przejścia pomiędzy dostępnymi częściami metalowymi czy pomiar rezystancji uziemienia.

Pomiar prądu upływu.

Po włączeniu napięcia obserwuje się wskazania miliamperomierza. Stopniowo zmniejsza się wartość rezystancji nastawionej na rezystorze dodatkowym do wartości stanowiącej z rezystancją obwodu pomiarowego wypadkową wartość 2000 W. Po doprowadzeniu rezystancji obwodu pomiarowego do wymienionej wartości dokonuje się odczytu wartości prądu.

W przypadku zespołów prądotwórczych wyposażonych w wyłączniki różnicowoprądowe, regulując wartość rezystancji obwodu pomiarowego, odczytuje się wartość prądu zadziałania wyłącznika. Pomiar należy przeprowadzić osobno dla każdego przewodu skrajnego. Wynik pomiaru uznaje się za pozytywny, jeżeli wartość prądu upływu nie przekroczy 5 mA, a w szczególnym przypadku wartości określonej w PN-EN 60335-1 „Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego”.

Pomiar rezystancji przejścia pomiędzy dostępnymi częściami metalowymi.

Pomiar ten służy do oceny zagrożenia od napięć dotykowych powstającego na łączeniach części składowych zespołu wskutek działania doziemnego prądu zwarciowego. Wykonuje go się przez połączenie zacisków pomiarowych technicznego mostka Thomsona  z zaciskiem ochronnym zespołu i zaciskami ochronnymi generatora, tablicy bezpiecznikowo-rozdzielczej, tablicy przyłącza gniazd wyjściowych, bloku automatycznej regulacji napięcia, filtru przeciwzakłóceniowego i ramy zespołu prądotwórczego.

Ponadto przeprowadza się pomiar połączeń metalicznych innych styków z przewodami ochronnymi zespołu, jeżeli rozwiązanie konstrukcyjne zespołu ma takie połączenia. Wynik pomiaru uznaje się za pozytywny, jeżeli rezystancja przejścia każdego połączenia metalowych części przewodzących dostępnych z głównym punktem uziemiającym lub szyną nie przekracza 0,002 W.

Pomiar rezystancji uziemienia.

Pomiar rezystancji uziemienia zespołu prądotwórczego przeprowadza się induktorowym miernikiem uziomów. Przed przystąpieniem do pomiaru powinno się poddać oględzinom stan instalacji uziemiającej. Należy sprawdzić stan połączeń punktu uziemiającego zespołu prądotwórczego oraz ewentualnie stan połączenia przewodu uziomowego z uziemieniem. Wartość rezystancji uziemienia uzyskaną w wyniku pomiaru należy przeliczyć następnie na wartość uwzględniającą stan gruntu.

Wynik pomiaru uznaje się za pozytywny w przypadku, gdy Robl <= 5 W. W przypadku warunków polowych wynik pomiaru należy uznać za miarodajny bez potrzeby przeliczania z uwzględnianiem współczynnika poprawkowego.

Pozostałe pomiary bezpieczeństwa agregatu prądotwórczego.

Innymi badania zespołu prądotwórczego jest sprawdzenie działania zabezpieczeń (pomiar progu oraz czasu zadziałania)  – nie wykonuje się do w normalnych warunkach eksploatacyjnych.

Pomiar wytrzymałości elektrycznej izolacji zespołu prądotwórczego wykonuje się za pomocą automatycznego próbnika izolacji o napięciu nie mniejszym niż 2500 V, którego przewody przyłącza się do zacisków mierzonych obwodów. Celem badania jest sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej: izolacji obwodu głównego względem masy (obudowy) zespołu, izolacji obwodu wzbudzenia (obwodu regulacyjnego w zespołach z generatorem bezszczotkowymi) względem masy (obudowy), izolacji pomiędzy obwodem głównym, a uzwojeniem wzbudzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail, nie zostanie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

dwa × trzy =